კლიენტი ვალდებულია:

1. გადაიხადოს საქონლის ღირებულება,

2. გადაიხადოს გადაზიდვისა და ფულადი თანხით სარგებლობის ღირებულება;

3. მიიღოს გადმოზიდული საქონელი და აუცილებლობის შემთხვევაში უზრუნველყოს სათანადო საბაჟო პროცედურების ჩატარება;

შემსრულებელი ვალდებულია:

1. უზრუნველყოს დამკვეთის მიერ შეძენილი საქონლის გადმოზიდვა;

2. გადასცეს დამკვეთს გადმოზიდული საქონელი.

 

დამკვეთს უფლება აქვს:

1. მოითხოვოს შემსრლებლისგან შეძენილი საქონლის გადმოზიდვა.

2. საკუთრებაში მიიღოს გადმოზიდული საქონელი.